x
Zapomněli jste heslo?
Uživatelské odkazy

Vybrané kategorie

Reklamační řád

Tento reklamační řád (dále jen „RŘ“) upravuje práva a povinnosti společnosti MAKRO-ND spol. s r. o., (IČ 47453702) se sídlem Zelená 319, 533 72 Moravany (dále jen „dodavatel“) a zákazníka (dále jen „odběratel“) v souvislosti s uplatněním nároků z vad zboží či ze záruky za zboží (dále jen „záruka“), které odběratel zakoupil u dodavatele. Odběratelem se rozumí jak osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“), tak osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nejedná (dále jen „spotřebitel“). Vztahy v souvislosti s uplatněním nároků z vad zboží či ze záruky za zboží neupravené tímto RŘ se řídí kupní smlouvou mezi dodavatelem a odběratelem, Všeobecnými podmínkami prodeje dodavatele, které jsou dostupné v kterékoliv provozovně dodavatele, a v ostatním příslušnými obecně závaznými předpisy (tj. zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění).

A. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která není podnikatelem – spotřebitel:

 1. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí.
 2. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Má-li zboží vadu, je spotřebitel oprávněn požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Spotřebitel je oprávněn učinit reklamaci osobně v kterékoliv provozovně dodavatele nebo odesláním vadného zboží do kterékoliv provozovny dodavatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V případě odeslání zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je spotřebitel povinen odeslat zboží takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození, tedy zejména zboží odpovídajícím způsobem zabalit a zásilku případně označit odpovídajícími uznávanými symboly charakterizujícími povahu zásilky.
 7. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne jinak. Spotřebitel je povinen se nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty u dodavatele informovat o způsobu vyřízení reklamace.
 8. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

B. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba při její podnikatelské činnosti - podnikatel (osoba odlišná od spotřebitele):

 1. Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. To neplatí, přebere-li podnikatel zboží v provozovně dodavatele s tím, že obal nechce – převezme zboží bez obalu a nezabalené. Vydání 3. Strana 2 (celkem 3) F 011
 2. Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v předchozím odstavci, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
 3. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, o kterých podnikatel v době uzavření smlouvy věděl nebo s vynaložením obvyklé pozornosti nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena a zboží převzato, musel vědět. To neplatí, ujistil-li ho dodavatel výslovně, že věc je bez vad. Toto ustanovení se týká kromě jiného například použitého zboží, repasovaného zboží a tzv. „partiového“ zboží. U repasovaného zboží dodavatel odpovídá jen za vady na částech či komponentech a součástkách, které jsou nové, nikoli za část použitou – využitou pro repasi a za celek složený z použité části a nových komponentů, pokud vada celku byla způsobená či vyvolána vadou na použité části repasovaného celku, což platí obdobně a přiměřeně i pro partiové zboží, prodávané se slevou. Dodavatel u použitého, repasovaného a „partiového“ zboží neodpovídá za vady, pro které je zboží prodáváno za nižší cenu.
 4. Dodavatel odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. Dodavatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.
 5. Podnikatel je povinen prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství při jeho převzetí, popřípadě podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.
 6. Neoznámí-li podnikatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá vůči dodavateli práva z vadného plnění.
 7. Záruka za jakost:
  1. zárukou za jakost zboží přejímá dodavatel písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo, že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti,
  2. tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Tyto účinky však nevyvolává uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejkratší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání smluvních stran.
  3. nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání (převzetí) zboží. Je-li dodavatel povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud podnikatel zajistil uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby ve třítýdenní lhůtě potřebnou součinnost.
  4. odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi.
 8. Nároky z vad zboží:
  1. Nároky při podstatném porušení smlouvy vadným zbožím:
   1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má podnikatel právo:
    1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
    2. na odstranění vady opravou věci,
    3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
    4. odstoupit od smlouvy.
   2. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím bodě podnikateli náleží, jen jestliže ji oznámí dodavateli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže podnikatel měnit bez souhlasu dodavatele. To neplatí, žádal-li podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
   3. Neoznámí-li podnikatel volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozím bodě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  2. Nároky při nepodstatném porušení smlouvy vadným zbožím:
   1. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, má podnikatel právo na odstranění vady zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   2. Dokud podnikatel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle odstavce 5 tohoto článku, je dodavatel povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží, zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit podnikateli vynaložení nepřiměřených nákladů.
   3. Požaduje-li podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu dodavateli, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže dodavatel oznámí podnikateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
   4. Dokud podnikatel nestanoví lhůtu podle odstavce 3 nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může dodavatel sdělit podnikateli, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže podnikatel bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí dodavateli svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 3.
   5. Neodstraní-li dodavatel vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 3 nebo 4, může podnikatel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní dodavatele na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce 3 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže podnikatel bez souhlasu dodavatele měnit.
 9. Při dodání náhradního zboží je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady podnikatel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, respektive podnikatel je povinen k takové žádosti vadné zboží obratem dodavateli vrátit. Dodavatel je oprávněn vázat dodání nového zboží (výměnu) na vrácení zboží původního – vadného.
 10. Omezení práva odstoupit od smlouvy:
  1. podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady řádně a včas neoznámil dodavateli,
  2. podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel,
  3. ustanovení odstavce b) však neplatí:
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li podnikatel věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li podnikatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li podnikatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil.li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí podnikatel dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 11. Podnikatel je povinen uplatnit záruku, respektive nároky z vad zboží u dodavatelho v termínech určených podle platné právní úpravy a jak uvedeno shora a vždy tak, že při uplatnění tohoto práva nezaměnitelným způsobem písemně popíše:
  1. jak se uplatňovaná vada projevuje – přesný popis v čem je vada spatřována, jak se vada projevuje navenek a jaký má vliv na užitné hodnoty předmětného zboží,
  2. kdy uplatňovanou vadu zjistil a za jakých okolností,
  3. jaké navrhuje řešení v „reklamačním“ řízení,
  4. jaké mu doposud vznikly s uplatněním vady přímé náklady,
  5. kdy a kde zboží zakoupil, za jakou cenu, k čemuž je podnikatel povinen doložit potřebný doklad.
 12. Podnikatel bere na vědomí, že do doby uplatnění svého nároku v odstavci 11. shora uvedeným způsobem nemůže být jeho reklamace (uplatnění vady) řádně vyřízeno a pro takový případ nenese za prodlení dodavatel odpovědnost. Dále podnikatel bere na vědomí, že v případě neoprávněné reklamace (uplatnění vady), je povinen nahradit dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s takovým reklamačním řízením vznikly.

Protokol na vrácení zboží naleznete na odkaze: Protokol na vrácení zboží

Copyright © 2022 M A K R O - ND spol. s r. o.
Vyhledávám