x
Zapomněli jste heslo?
Uživatelské odkazy

Vybrané kategorie

Všeobecné podmínky prodeje

 1. Tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen „VPP“) upravují práva a povinnosti společnosti MAKRO-ND spol. s r. o., (IČ 47453702) se sídlem Zelená 319, 533 72 Moravany (dále jen „dodavatel“) a zákazníka (dále jen „odběratel“) v souvislosti s kupní smlouvou, na základě které je dodavatel povinen dodat odběrateli zboží a odběratel je povinen za předmětné zboží zaplatit kupní cenu (dále jen „kupní smlouva“). Odběratelem se rozumí jak osoba, která jedná v rámci své obchodní a nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“), tak osoba, která v rámci své obchodní a nebo jiné podnikatelské činnosti nejedná (dále jen „spotřebitel“). Práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito VPP, příp. písemnou rámcovou kupní smlouvou, kterou se mohou stanovit detailní podmínky vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž písemná rámcová kupní smlouva má přednost před VPP.
 2. Zboží dodává dodavatel odběrateli na základě objednávky odběratele. Objednávku lze uplatnit buď v centrále dodavatele v Moravanech nebo na jakékoliv prodejně dodavatele v České republice, a to osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou cestou (e-mail, popř. na adrese www.makro-nd.cz). Dodavatel odběrateli neprodleně potvrdí obdržení objednávky.
 3. Dodavatel není povinen zkoumat oprávněnost osoby zadávající objednávku nebo přebírající zboží žádným zvláštním způsobem. Dodavatel bude považovat za zástupce odběratele oprávněné zadat objednávku, resp. převzít zboží všechny osoby, které budou vystupovat jménem odběratele a prokáží se znalostí jakékoliv náležitosti nezbytné k úplné specifikaci odběratele, resp. objednávky a budou tyto náležitosti prezentovat obvyklým způsobem. V případě pochybnosti dodavatele o oprávněnosti osoby jednat za odběratele je dodavatel oprávněn vyžádat si prokázání totožnosti osoby a ověřit si ze strany odběratele její zmocnění k objednávce či odběru zboží.
 4. Kupní smlouva k jednotlivé dodávce vzniká v případě vztahu se spotřebitelem potvrzením objednávky ze strany dodavatele a v případě vztahu s podnikatelem potvrzením objednávky ze strany dodavatele nebo okamžikem dodání zboží dle objednávky odběrateli. Převzetí zboží potvrzuje zástupce odběratele na dokladu dodavatele svým podpisem nebo zaplacením zboží, čímž odběratel současně stvrzuje svůj souhlas s těmito VPP. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele jeho převzetím. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení.
 5. Dodavatel prodává zboží odběrateli za své prodejní ceny platné v době uzavření kupní smlouvy, které jsou přístupné ve všech provozovnách dodavatele nebo na adrese www.makro-nd.cz a které jsou cenami smluvními. Ceny zboží jsou vždy uváděny bez DPH. K cenám je připočítávána DPH dle sazeb platných v době zdanitelného plnění.
 6. Dodavatel může na základě svých interních pravidel poskytnout odběrateli speciální slevu. Poskytnutí slevy je plně na rozhodnutí dodavatele.
 7. Ceny zboží nejsou stálé. Dodavatel si vyhrazuje právo na průběžné úpravy cen zboží v návaznosti na změny cen od svých dodavatelů. Dodavatel není schopen ovlivnit ceny od výrobců a tím není možno garantovat stálé ceny zboží. Odběratel se zavazuje před uzavřením kupní smlouvy seznámit s aktuálními cenami jím požadovaného zboží.
 8. Vybraným odběratelům, se kterými dodavatel uzavře písemnou rámcovou kupní smlouvu, může dodavatel zboží dodávat na fakturu s dohodnutou splatností. Rozhodnutí o dodávkách zboží na fakturu a o délce její splatnosti je zcela na rozhodnutí dodavatele, přičemž dodavatel má právo takové své rozhodnutí kdykoliv jednostranně zrušit, popř. má v případě podstatného porušení rámcové kupní smlouvy odběratelem rovněž právo od této smlouvy odstoupit.
 9. Objednané zboží může být dodavatelem dodáno odběrateli kdykoliv během sjednané dodací lhůty, přičemž dílčí dodávky a dílčí fakturace jsou přípustné.
 10. V případě, že odběratelem objednané zboží není ve sjednaném termínu u subdodavatele k dispozici, má v takovém případě dodavatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž smlouva zaniká okamžikem doručení informace o odstoupení dodavatele odběrateli.
 11. Dodavatel dodává zboží odběrateli způsobem, který odběratel upřesní v objednávce. Místem plnění je místo dodání. V případě, že se odběratel s dodavatelem dohodnou na pro odběratele bezplatné dopravě zakoupeného zboží, zajišťuje dodavatel dodání zboží na místo určení ve vlastní režii svojí rozvozovou službou, příp. externí balíkovou službou. V opačném případě náklady na dopravu zboží v obvyklé výši přepravného hradí odběratel. Rozhodnutí o uhrazení těchto nákladů je plně na dodavateli a řídí se vnitřními předpisy dodavatele. Odběratel nemá nárok na zvláštní slevu v případě osobního odběru v místě prodejny dodavatele.
 12. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží mu může být dodáno v obalu, který je způsobilý opakovaného použití. V takovém případě bude hodnota takových obalů vyúčtována spolu se zbožím ve výši 100 % pořizovací ceny obalů. Lhůta pro vrácení takového obalu se stanovuje na 30 dnů od převzetí zboží a pokud v této lhůtě odběratel obal vrátí, bude mu částka fakturovaná za obal, dobropsána. Po uplynutí lhůty 30-ti dnů od převzetí dodávky ztrácí odběratel právo obal vrátit. Počet, druh a účtovaná cena obalových jednotek bude uvedena na průvodních dokladech k dodávce. V případě, že budou vrácené obaly poškozené nebo jinak nepoužitelné nebo nebude souhlasit jejich počet s průvodními doklady, bude sepsán zápis o vadě za účasti zástupce dopravce a cena reklamovaných obalů bude zaplacena až podle výsledků vyřízení reklamace.
 13. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost, provedení a funkčnost dodaného zboží v rozsahu dle platných zákonných předpisů. Pokud v kupní smlouvě uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem není stanoveno jinak, je záruční doba na nové zboží prodané podnikatelům 12 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem a na ostatní zboží (tzn. zejména na opravované náhradní díly) je záruční doba 6 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Záruční doba na zboží prodané spotřebitelům se poskytuje v délce určené Občanským zákoníkem. U zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána, a dodavatel za tyto vady nepřebírá odpovědnost. Záruka je podmíněna dodržením řádných podmínek skladování, montáže a použití předmětného zboží. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a opotřebení způsobené obvyklým používáním. Záruka zaniká, pokud odběratel bez předchozího souhlasu dodavatele provedl a nebo nechal provést na dodaném zboží změny nebo opravy. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené neodbornou montáží a nesprávným používáním dodaného zboží v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým, příp. za škody způsobené zásahem třetí osoby. V ostatním platí odpovědnost dodavatele za zboží ve smyslu platných zákonných předpisů.
 14. K uplatnění reklamace vad zboží v záruční době je nutné bez zbytečného odkladu po zjištění vadnosti zahájit reklamační řízení. Podmínkou pro zahájení reklamačního řízení je úplné a správné vyplnění reklamačního listu dodavatele včetně přesné a jasné definice vady, které zboží vykazuje. Odběratel je povinen nákupními doklady prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u dodavatele. Reklamované zboží je odběratel povinen předat dodavateli ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení, tzn. zejména čisté a kompletní (pokud to neznemožní řádné posouzení oprávněnosti reklamace), jinak si dodavatel vyhrazuje právo takovou reklamaci nepřijmout.
 15. Oprávněné a dodavatelem uznané reklamace na vady dodaného zboží, na které se vztahuje záruka, budou vyřízeny v přiměřené lhůtě, která vzhledem k povaze vady zboží a za účelem provedení potřebné kontroly, opravy, zkoušky či k následnému zaslání zboží za účelem posouzení vady u výrobce, může trvat i několik týdnů, s čímž odběratel souhlasí a potvrzuje svým podpisem na reklamačním protokolu dodavatele. Dodavatel se zavazuje učinit veškeré kroky, aby reklamace byla vyřízena v co nejkratší možné lhůtě. Reklamace bude vyřízena formou opravy, náhradního plnění, dobropisováním nebo dohodnutým poměrným snížením kupní ceny, příp. kombinací uvedených způsobů vyrovnání, a to dle volby dodavatele. Podrobné podmínky odpovědnosti za vady, záruk a řešení reklamací jsou uvedeny v Reklamačním řádu dodavatele. Odběratel se zavazuje s tímto řádem seznámit, což převzetím zboží potvrzuje.
 16. Zboží zaslané odběrateli dodavatelem externí balíkovou službou je odběratel povinen prohlédnout při jeho převzetí. V případě poškození obalu nebo celistvosti zásilky je odběratel povinen pořídit s přepravcem písemný zápis o poškození zásilky a opatřit jej podpisem svým a podpisem přepravce. V případě, že tak neučiní, je dodavatel oprávněn odmítnout jakékoliv reklamace na poškození zásilky ze strany odběratele.
 17. Reklamaci zjevných vad zboží (nekompletně nebo nesprávně dodaného, příp. poškozeného) dle každé jednotlivé kupní smlouvy je povinen odběratel uplatnit u dodavatele nejpozději následující pracovní den po obdržení předmětné dodávky, jinak si dodavatel vyhrazuje právo takovou reklamaci nepřijmout. V případě uplatnění takové reklamace je dodavatel povinen na ni reagovat nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu jejího prokazatelného uplatnění.
 18. Skryté vady zboží je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli do 3 pracovních dnů ode dne jejich zjištění, jinak si dodavatel vyhrazuje právo takovou reklamaci nepřijmout.
 19. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za důsledky způsobené nesprávnou nebo neúplnou specifikací zboží v objednávce odběratele, ani za škody způsobené dodáním nebo vzniklé v důsledku dodání zboží chybně identifikovaného v objednávce odběratele.
 20. Pro případ uplatnění nároků z vad či záruky ze strany odběratele-podnikatele se za účelný náklad vynaložený na reklamační proces považuje pouze znalecký posudek (v případě, že jeho závěrem bude oprávněnost nároku uplatněného odběratelem-podnikatelem). Odběratel-podnikatel nemá právo na žádné další náklady či škody, které by mu v souvislosti s uplatněním nároku z vad a záruky vznikly, a tedy se tímto právo na náhradu škody omezuje pouze na náklady na znalecký posudek, pokud se dodavatel s odběratelem-podnikatelem nedohodnou jinak.
 21. Dodavatel může po předchozí vzájemné dohodě s odběratelem přistoupit na vrácení (zpětný odběr) dodaného zboží. Takový zpětný odběr se však může uskutečnit pouze za podmínek, že se jedná o běžně prodávané zboží, které bylo prokazatelně koupeno u odběratele, jeho hodnota je vyšší než 100,- Kč bez DPH a zboží je vrácené do 10 dnů ode dne jeho zakoupení, nepoužité a v originálním nepoškozeném obalu. Za zpět přijaté zboží vystaví dodavatel odběrateli dobropis na částku, která z rozhodnutí dodavatele může odpovídat kupní ceně snížené až o 20%.
 22. V případě, že je odběratelem spotřebitel a provedl objednávku prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronickou cestou, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Toto odstoupení musí spotřebitel řádně oznámit dodavateli, a to písemně na adresu sídla dodavatele nebo osobně v provozovně dodavatele, v níž bylo zboží zakoupeno, a převzaté nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu vrátí na své náklady zpět dodavateli. Dodavatel je povinen zaplacené finanční prostředky vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Články 14, 15, 17 a 18 těchto VPP se nevztahují na smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem-spotřebitelem. Odpovědnost za vady a záruka pro smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem-spotřebitelem je upravena v Reklamačním řádu dodavatele a příslušnými právními předpisy. Odběratel-spotřebitel se zavazuje a převzetím zboží potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem seznámil.
 23. V případě, že je odběratelem podnikatel, může dodavatel kdykoliv zcela nebo částečně s okamžitou platností odstoupit od plnění objednávky odběratele, jestliže byl na odběratele prohlášen úpadek, příp. na jeho majetek bylo zahájeno mimosoudní a nebo soudní řízení či nařízena exekuce, a nebo v případě, kdy odběratel poruší některou svou povinnost stanovenou v těchto VPP. V případě odstoupení dodavatele pro porušení povinnosti plynoucí z VPP ze strany odběratele, není tímto odstoupením dotčen nárok dodavatele na náhradu prokazatelně s neplněním objednávky vzniklé škody, příp. na ušlý zisk.
 24. Odběratel se zavazuje neposkytovat třetím osobám žádné informace, které získal při plnění na základě kupní smlouvy, a to zvláště takové informace, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a které by mohly při hospodářské soutěži poškodit dodavatele. V případě porušení této povinnosti odběratelem má dodavatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 25. V případě výskytu událostí vyšší moci, za které se především považují události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár a nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností dodavatele a odběratele. V případě, že působení události vyšší moci trvá více jak 90 dnů, jsou dodavatel a odběratel povinni jednat o změně podmínek vzájemného obchodního vztahu.
 26. Vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběratelem neupravené těmito VPP, písemnou rámcovou kupní smlouvou a případnými dalšími písemnými ujednáními mezi dodavatelem a odběratelem se řídí ustanoveními právního řádu České republiky. Místně příslušným soudem se stanovuje věcně příslušný soud dle sídla dodavatele, vyjma případů, kdy je odběratelem spotřebitel. V takovém případě platí příslušnost soudu dle obecně závazných právních předpisů. Subjektem mimosoudního řešení případných sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 27. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu VPP. Právní vztahy vzniklé za účinnosti dosavadního znění VPP se dokončí podle jejich dosavadního znění a nové znění VPP se uplatní na právní vztahy vzniklé po datu jejich účinnosti. Tyto VPP jsou platné od 1. 6. 2016 do odvolání.

V Moravanech, dne 1. 6. 2016

Copyright © 2022 M A K R O - ND spol. s r. o.
Vyhledávám